Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Masters Service www.sklepms.pl
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep Masters Service dostępny pod adresem internetowym www.sklepms.pl prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej tj. Marek Woźniak i Jacek Jakubiec, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MASTERS SERVICE M.Woźniak, J.Jakubiec S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP spółki cywilnej: 9372481437, REGON spółki cywilnej: 240311346, adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156, adres poczty elektronicznej: sklep@sklepms.pl , numer telefonu komórkowego: 692676403 numer telefonu stacjonarnego: 033 816 80 80 / 033 816 48 48,
2. Sklep www.sklepms.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklepms.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),
d. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
Definicje

1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepms.pl
2. Sprzedawca, Usługodawca - wspólnicy spółki cywilnej tj. Marek Woźniak i Jacek Jakubiec, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MASTERS SERVICE M.Woźniak, J.Jakubiec S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP spółki cywilnej: 9372481437, REGON spółki cywilnej: 240311346, adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Harbutowice, ul. Wiślańska 156, 43-430 Skoczów.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Konto Klienta - konto klienta w Sklepie oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
12. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
15. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Harbutowice, ul. Wiślańska 156, 43-430 Skoczów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sklepms.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 033 816 80 80 / 033 816 48 48 kom. 692 676 403
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

§ 4
Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

1. Sklep www.sklepms.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklepms.pl)
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepms.pl lub zamowienia@ags.info.pl
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 033 816 80 80 / 033 816 48 48 kom. 692 676 403
7. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
8. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach zgodnie z § 3 pkt 5.
9. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
11. Sklep realizuje złożone Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00.
12. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 5
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 4 pkt 6 oraz 10.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
c. formularz odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu lub przesłany drogą elektroniczną, zgodnie z wolą Klienta.

§ 6
Sposoby płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. płatność online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
c. kartą płatniczą ( VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro)
d. płatność przy odbiorze u kuriera za tzw. Pobraniem,
e. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
f. płatność z odroczonym terminem płatności - dostępna dla Stałych Klientów po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, o ile nie mają oni zaległości w regulowaniu należności wobec Sprzedawcy – wówczas wystawiana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
67 1240 1170 1111 0000 2408 8165 (Bank: PEKAO I O. w Bielsku-Białej)
P.H.U. MASTERS SERVICE S.C., 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156, NIP: 9372481437.
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr .............".
3. W przypadku płatności online lub kartą płatniczą Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Przy płatnościach kartą lub online czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4. W przypadku płatności przy odbiorze u kuriera przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.a. , 1.b. oraz 1.c. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 7
Koszt, termin i sposoby dostawy produktu

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. Sprzedawca zastrzega prawo do zwolnienia Klienta z kosztów dostawy, o czym Klient jest każdorazowo informowany w Formularzu Zamówienia.
3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a. czas kompletowania Produktu wynosi do 1-2 dni roboczych.
b. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 3 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
5. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost, DPD, RABEN).
6. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze Sprzedawcą.

§ 8
Reklamacja produktu

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepms.pl lub pisemnie na adres: 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156
2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
2.6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
3. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Produktu na nowy.
4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku, gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania zamówionych towarów i zwrócić nieużywane towary bez podawania powodu.
UWAGA!! PRODUKT MOŻNA ZWRÓCIĆ TYLKO Z NIENARUSZONĄ PLOMBĄ NA OPAKOWANIU.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sklepms.pl
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: P.H.U. MASTERS SERVICE S.C. 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156
4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 7 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu.
5. Konsument odstępujący od umowy odsyła zakupiony Produkt na swój koszt. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wysyłki.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu na adres Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
UWAGA!! PRODUKT MOŻNA ZWRÓCIĆ TYLKO Z NIENARUSZONĄ PLOMBĄ NA OPAKOWANIU.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (b2b)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 11
Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu w Sklepie,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. Newsletter,
d. system opinii,
e. wyszukiwarka.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
3. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
5. Zawartość każdej opinii oraz wpisu zamieszczonego w Sklepie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
6. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług spoza Sklepu oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści opinii.
7. Usługobiorca zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba, że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
8.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
8.2. dostęp do poczty elektronicznej,
8.3. przeglądarka internetowa,
8.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 § 13
Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepms.pl 
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepms.pl
c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15
Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklepms.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością P.H.U. MASTERS SERVICE M.Woźniak, J.Jakubiec S.C. NIP spółki cywilnej: 9372481437, REGON spółki cywilnej: 240311346, 43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklepms.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklepms.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklepms.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklepms.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (Newsletter).
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania umowy. W Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.sklepms.pl Administrator podaje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów, w szczególności o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania, uprawnieniach Klientów.
4. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Newsletter). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie takiej opcji na Formularzu rejestracyjnym lub dokonanie odpowiedniego zapisu na stronie. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. W tym celu Klient może wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@sklepms.pl lub przesłać oświadczenie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Harbutowice, ul. Wiślańska 156 , 43-430 Skoczów
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo według przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 7 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
6. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
7. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 33 816 80 80 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt" lub na adres poczty elektronicznej sklep@sklepms.pl
 
Promocje
ULV ZAMGŁAWIACZ 2680 ULV Cold Fogger zimna mgła dezynfekcja, środki owadobójcze, pestycydy, neutralizatory zapachów
ULV ZAMGŁAWIACZ 2680 ULV Cold Fogger zimna mgła dezynfekcja, środki owadobójcze, pestycydy, neutralizatory zapachów

1 599,00 zł

Cena regularna: 2 200,00 zł

Najniższa cena: 2 200,00 zł

1 300,00 zł

Cena regularna: 1 788,62 zł

Najniższa cena: 1 788,62 zł
szt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl